روش تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام

روش تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام | آتی ثبت

اگر یک شرکت سهامی خاص بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود، باید چه روندی را طی کند؟

شرکت سهامی خاص باید از مرجع ثبت شرکت های مجوز داشته باشد. برای دریافت مجوز باید شرکت در ابتدا افزایش سرمایه دهد و بعد از اینکه یک سهام جدید به وجود آورد، سهام را با رعایت مفاد ۱۷۳ الی ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه کند. مرجع ثبت شرکت ها مدارک را بررسی می نماید و چنانچه منعی وجود نداشته باشد، مجوز پذیره نویسی صادر می شود.

 

مطالب پیشنهادی:

🔵 روش ثبت شرکت مسئولیت محدود

🔵 روش ثبت شرکت سهامی خاص

🔵 روش ثبت شرکت سهامی عام

🔵 روش ثبت شرکت تعاونی

🔵 روش ثبت شرکت تضامنی


Rate this post