همه چیز درباره ثبت شرکت تعاونی

تعریف و انواع شرکت های تعاونی:
شرکت تعاونی،شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می گردد.(مستفاد از ماده ۸ ق.ت.ج.ا)

اگرچه شرکت تعاونی در قانون تجارت ذیل اقسام شرکت های تجارتی درج گردیده است لیکن مطالعه و مداقه پیرامون تشکیل شرکت های تعاونی با توجه به روح حکم برخواسته و نیات اعضاء،این واقعیت را روشن می سازد که تشکیل شرکت های تعاونی عمدتاَ اقدامی در جهت رفع مایحتاج عمومی و تجمیع فعالیت اعضاء به منظور ارتقاء سطح زندگی و بهبود وضعیت مادی و معیشتی آن ها محسوب می شود.
اهداف این شرکت ها مطابق ماده ۱(ق.ت.ج.ا) به این شرح می باشد:
۱-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند.
۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶-پیشگیری از انحصار،احتکار،تورم،اضرار به غیر
۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
بنا به تعریف فوق شرکت تعاونی انواع ذیل را شامل است:
_شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی
_شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات
_شرکت تعاونی وام و اعتبار
_شرکت تعاونی ساختمان مسکن
_شرکت تعاونی مصرف
_شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
_شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی
در فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی به دو نوع شرکت تعاونی اشاره شده است:تعاونی تولید و تعاونی توزیع
تعاونی تولید شامل تعاونی های مربوط به امور کشاورزی،دامداری،پرورش و صید ماهی و … می باشد وهر عضو باید به کار اشتغال داشته باشد.
به موجب ماده ۲۷،تعاونی توزیع تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه تعاونی ها تامین می نمایند.
تشکیل شرکت تعاونی:
ماده ۱۹۳ اشعار دارد شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود.
چنانچه از ماده فوق مستفاد می شود شرکت تعاونی علاوه بر شکل گیری در قالب شرکت سهامی می تواند طبق مقررات خاص با توافق و تراضی شرکاء تشکیل و ترتیب یابد.
شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی،به صورت “نمونه اساسنامه” به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.برای تشکیل هر شرکت تعاونی باید قبلاَ از طرف وزارت خانه مزبور “موافقت نامه تشکیل” صادر گردد.شرکت تعاونی باید به ثبت داده شود.برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون “مجوز ثبت”صادر شود.
اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی،هدف،موضوع،نوع،حوزه،عملیات،مدت،مرکز اصلی،نشانی،میزان سرمایه،مقررات مربوط به اعضا،ارکان،مقررات مالی و کار،انحلال و تصفیه،حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و … باشد.اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو،فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت.
شرکت تعاونی،مانند شرکت تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن،مجزا و مستقل از دارایی اعضاء می باشد.مسوولیت اعضای شرکت تعاونی در برابر بدهی های شرکت را ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد “مسوولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی،محدود به میزان سهم  آنان می باشد.مگر آن که در قرارداد،ترتیب دیگری شرط شده باشد”.
سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود.نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند.از لحاظ سرمایه شرکت های تعاونی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
_شرکت هایی که تمام سرمایه آن به وسیله اعضاء تامین می شود.
_شرکت هایی که قسمتی از سرمایه(حداقل ۵۱ درصد) به وسیله اعضاء تامین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود.
حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می باشد و حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال است.لازم به ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند.شرکت تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو”تعاونی بزرگ” محسوب می شود.
ارکان شرکت تعاونی و نحوه اداره آن:
تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد.
مجمع عمومی،هیات مدیره و بازرس
الف-مجمع عمومی:
مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان آن ها تشکیل می شود به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می گردد.انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان،رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و تعیین سیاست ها و خط مشی شرکت از وظایف مجمع عادی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت از اختیارات مجمع فوق العاده محسوب می شوند.
ب-هیات مدیره:
هیات مدیره که حداقل ۳ و حداکثر ۷ نفر عضو دارد از میان اعضای شرکت ( شرکاء ) انتخاب می شوند و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارند.
اجرای مفاد اساسنامه،اجرای تصمیمات مجمع عمومی،تهیه صورت ها و گزارش های مالی برای ارائه به محمع عمومی،دعوت از مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت های تعاونی و عزل و نصب و قبول استعفای مدیر عامل از جمله وظایف هیات مدیره می باشند.
ج-بازرس یا بازرسان:
بازرس که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود مسئول نظارت بر عملکرد هیات مدیره و اجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه است.بازرس همچنین باید از روند صحیح تهیه گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت اطمینان حاصل نماید و گزارش خود را تهیه و به مجمع عمومی سالیانه ارائه نماید.
رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از نحوه مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز بر عهده بازرس است و نتیجه را باید به مجمع ارائه دهد.
مقررات عمومی شرکت های تعاونی:
بند ه ماده ۳ قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد:
۱-حداقل ثلث سرمایه شرکت تعاونی باید نقداَ پرداخت شود.
۲-هیات موسس باید حداقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید.
۳-سهام شرکت تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود.
۴-در مجمع عمومی شرکت تعاونی هر شریک فقط یک رای دارد.
۵-اداره شرکت تعاونی بر عهده هیات مدیره ای است که طبق قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه شرکت انتخاب می گردد.
ضرورت ثبت شرکت تعاونی:
لازمه وجود قانونی شرکت تعاونی،ثبت آن است.هیات مدیره مکلف است پس از اعلام قبولی،ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی،به ثبت تعاونی مبادرت کند. ثبت شرکت ،موجب اطمینان از رسمیت شرکت،برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود.همچنین ثبت شرکت های تعاونی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت،میزان سرمایه گذاری،تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.
شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی:
به موجب ماده ۹ قانون بخش تعاونی،شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی عبارت است از:
_داشتن تابعیت ایران
_عدم ممنووعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
_عدم سابقه ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
_درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی
_عدم عضویت در تعاونی مشابه
مجوز ثبت شرکت تعاونی:
همان طور که گفتیم،برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن،از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن “مجوز ثبت” صادر شود.مجوز ثبت حاکی از تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل تعاونی با مقررات مربوط است.برای اخذ مجوز ثبت،اولین هیئت مدیره یا وکیل وی،مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم و صدور آن را درخواست می کند؛وزارت تعاون پس از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده،مجوز ثبت را صادر می کند.مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست.هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند.
وزارت تعاون برای صدور مجوز،امور ذیل را بر اساس مدارک تسلیم شده بررسی می کند:
-موجود بودن همه مدارک لازم مربوط به تشکیل تعاونی و صحیح بودن ترتیب تنظیم آن ها؛
-مطابقت داشتن اقداماتی که هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی برای تشکیل تعاونی انجام داده اند و نیز اقدامات و اعمال هیئت مدیره با مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛
-مطابقت داشتن اساسنامه مصوب تعاونی با نمونه اساسنامه مربوط و قانون برای احراز موارد مذکور وزارت تعاون،مطالب و امور متعددی را بررسی می کند که امور ذیل از جمله آن هاست.
-تشکیل شدن تعاونی در ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل از طرف وزارت تعاون یا در ظرف مدت تمدید شده،اگر مدت مذکور تمدید شده باشد؛
-موجود بودن همه مطالب لازم در دعوتنامه ای که هیئت موسس برای تشکیل اولین مجمع عمومی عادی انتشار داده است؛
-مراعات فاصله زمانی بین تاریخ انتشار دعوتنامه مذکور با تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی که طبق آیین نامه مربوط نباید از ۳۰ روز کمتر و از ۳۵ روز بیشتر باشد.
-مراعات شدن نصاب لازم برای رسمیت جلسه اولین مجمع عمومی عادی؛
-عدم تخلف از مقررات راجع به رای گیری برای انتخاب اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مراعات شدن اکثریت مقرر برای انتخاب آن ها و به تعداد مقرر انتخاب شدن اعضای اصلی و اعضای علی البدل؛
-نوشته شدن کلیه مطالب ضروری در صورت جلسات هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی و روسا و وافی به مقصود بودن آن ها؛
-وجود امضای رئیس مجمع و منشی و ناظران جلسه در پایان صفحات اساسنامه؛
-اعلام قبولی یکایک اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان پس از انتخاب شدن؛
-محرز بودن وجود شرایط مقرر در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی در اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان؛
-انتخاب هیئت رئیسه برای هیئت مدیره و مراعات اکثریت لازم برای انتخاب آن؛
-عدم مغایرت هدف تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی یا اهدافی که در ماده یک قانون بخش تعاونی،برای تعاونی ها مقرر شده است.
-مطابقت داشتن موضوع و حدود عملیات تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی با نوع تعاونی و از لحاظ تولیدی یا توزیعی و شهری یا روستایی بودن آن در شرکت های تعاونی؛
-برابر بودن تعداد سهام و سرمایه اولیه ای که در اساسنامه برای تعاونی در شرکت های تعاونی قید شده  است با جمع تعداد سهام و مقدار سرمایه داوطلبان عضویت و بالغ بودن آن به تمام سرمایه(یا به میزان حداقل ۵۱ درصد مقرر در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی برای شرکت های تعاونی)؛
-تقویم و تسلیم شدن آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت(اگر وجود داشته باشد)؛
-میزان و نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت نهادها و ارگان های دولتی و عمومی موضوع ماده مذکور از قانون بخش تعاونی(اگر وجود داشته باشد) در شرکت های تعاونی؛
-وجود داوطلبان عضویت به تعداد حداقل مقرر در مقررات مربوط؛
-انتخاب مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره طبق  مقررات مربوط و غیره
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی برابر قانون مزبور و آیین نامه مربوطه تصویب می شوند. منتها برای ثبت باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:
۱-اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۴ نسخه
(شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت “نمونه اساسنامه”به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).
۲-مجوز اداره تعاون
(برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون “مجوز ثبت”صادر شود).
۳-دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
۴-صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در ۳ نسخه
۵-رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در ۳ نسخه
۶-لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
۷-لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
۸-صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
۹-لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
۱۰-صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط
مراحل ثبت شرکت تعاونی:
شرکت تعاونی می تواند در قالب شرکت سهامی و یا به هر نحو که شرکاء مقرر دارند تشکیل و اداره شود هر چند بدیهی است نحوه ثبت و اداره آن نباید در تضاد با قوانین و مقررات باشد.
تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد،تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می نمایند و متعاقباَ هیات اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می نماید.هیات موسس اساسنامه شرکت را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی،اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی،چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت،اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری،توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه،سازمان و یا شرکت دولتی،وابسته یا تحت پوشش دولت،بانک،نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت،اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد(مستفاد از ماده ۳۱ و ۳۲ و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی)
لازم به تذکر است که اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق آن را مورد بررسی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می نماید.در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود،اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند(مستفاد از تبصره ۲ و ۳ ماده ۳۲)
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد،ولی در هر حال تعداد اعضاء از ۷ نفر کمتر نخواهد بود.(ماده ۶)
در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضاء هیات مدیره انتخاب می گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره،اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد.اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ،طی مراحل ذیل الزامی است.
_تکمیل صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
_تکمیل اساسنامه مصوب مجمع عمومی-درخواست کتبی ثبت-طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون-رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی(موضوع بند ۲ ماده ۳۲) موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ماده ۵۱)-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه(بند ۲۸ ماده ۶۶ و بند ۴ ماده ۵۱)
لازم به یادآوری است که به موجب مقررات وزارت تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضاء در مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.اعضاء تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.(ماده ۲۱)
پس از ثبت شرکت در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است،خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت،در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد. ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در “روزنامه رسمی” به اطلاع عموم می رسد.عندالاقتضاء می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد.پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.
بموجب ماده ۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد،شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.با توجه به مفاد این قانون:
۱-شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
۲-دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
۳-تعاونی ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.
۴-تعاونی ها ممکن است بصورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
۵-تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.
در خاتمه ی این مطلب،متذکر می گردد که اتحادیه های تعاونی که با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد می باشد تشکیل می گردد(حداقل هفت شرکت تعاونی داوطلب،بعد از تشکل ارکان مقرر در هر اتحادیه(مجمع عمومی،هیات مدیره،هیات بازرسی) همانند مراحل ثبت شرکت های تعاونی به ثبت می رسد.(مستفاد از مواد ۴۳ و ۴۵)
پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی،مراحل اخذ پروانه تاسیس طبق دستورالعمل وزارت تعاون به شرح ذیل می باشد:
_درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی
_ارائه مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی
_تعیین شماره مخصوص(کد) از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده
_بالاخره صدور پروانه تاسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان.

مقدمه:
یکی دیگر از شرکت های تجارتی شرکت های  تعاونی است که هدف آن با سایر شرکت هایی که تاکنون درباره ی آن ها صحبت شد فرق می نماید زیرا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و بعلت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی،اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد.ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع مادی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی زیرا همان طوری که اشاره شده هدف اصلی آن ها کمک و ارائه خدمات مناسب از قبیل دادن اجناس و اشیاء به صنوف مختلفه می باشد،مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شود و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می نماید و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه  جزء و سایر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها روبراه گردد و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.

تعریف شرکت تعاونی:
شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود.
فقط اشخاص حقیقی،یعنی افراد انسانی،می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن درآیند.این مطلب از منطوق ماده ۸ قانون بخش تعاونی که می گوید:”عضو در شرکت های تعاونی،شخصی است حقیقی”مستفاد می شود.نکته قابل ذکر این است که در شرکت های تعاونی،بر خلاف شرکت های تعاونی که در آن ها اصولاَ حق رای شرکاء و سهامداران،با میزان سرمایه آن ها در شرکت ارتباط دارد،حق رای اعضاء،به مقدار سرمایه آن ها بستگی ندارد و هر عضو در مجامع عمومی،بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد،دارای یک رای است که به آن اصل هر عضو یک رای می گویند.
روش و مراحل ثبت:
۱-تشکیل هیات موسس
برای تاسیس هر تعاونی باید هیاتی به نام”هیات موسس”تشکیل شود که درباره تعداد اعضای هیات موسس در قانون و سایر مقررات بیانی یافت نمی شود ولی می توان گفت که تعداد اعضاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس آموزش یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند شرکت کنند.
هر یک از اعضای هیات موسس باید مدارک ذیل را به اداره تعاون ارائه کنند:
الف)فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی
ب)فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
ج)گواهی عدم سوءپیشینه
تذکر:کارکنان رسمی و پیمانی دولت،با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از ارائه گواهی مذکور در دو مورد اخیر،معاف هستند.
۲-تهیه طرح توجیهی
هیات موسس باید طرحی به عنوان “طرح توجیهی”یا”طرح پیشنهادی”تهیه کند.این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور ذیل است:
الف)تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت.
ب)تعداد و مشخصات داوطلبان،سوابق و مهارت های آنان در رشته های فعالیت مورد نظر
ج)مبلغ لازم التادیه (مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود.این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کمتر باشد)
د)میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی(در صورتی که طرح توجیهی برای تشکیل شرکت تعاونی باشد و دستگاه های مذکور سرمایه گذاری و مشارکت در آن را پذیرفته باشند).
یادآوری:
۱٫شرکت های تعاونی تولیدی یا توزیعی،علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از اداره تعاون برای انجام فعالیت،موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذیربط نیز هستند.
۲٫هیات موسس باید نماینده تام الاختیاری برای معرفی به اداره تعاون تعیین کند.
۳-درخواست موافقت تشکیل تعاونی
هیات موسس باید فرم درخواست را که اداره کل یا اداره تعاون تهیه کرده است،تکمیل و طرح پیشنهادی خود را به آن پیوست کند و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود از اداره تعاون درخواست کند که با تشکیل تعاونی موافقت کند.
۴-اقدامات وزارت تعاون
وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیات موسس و مدارک لازم –که نماینده تام الاختیار باید آن ها را تسلیم کند-درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پذیرفته شدن درخواست،موافقتنامه تشکیل را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار می دهد.
۵-اقدامات هیات موسس پس از دریافت موافقتنامه
هیات موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل،باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد.این اقدامات به شرح ذیل است:
الف)دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح توجیهی از مراجع ذیربط در صورت نیاز،به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تاسیس
ب)تکمیل و تدوین اساسنامه و تسلیم آن به اولین مجمع عمومی عادی
یادآوری:نمونه اساسنامه توسط اداره تعاون ارائه می شود.
ج)افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تاسیس،در نزد”صندوق تعاون”یا بانکی که صندوق تعاون تعیین می کند،برای واریز مبالغ لازم التادیه ای که داوطلبان عضویت باید هنگام خرید سهام پرداخت کنند.
د)دعوت از افراد واجد شرایط جهت عضویت
ه)دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت
و)انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
ز)ثبت نام داوطلبان نامزدی عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
ح)ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به اداره تعاون و درخواست معرفی ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی
ط)تنظیم و تهیه اوراق مخصوص خرید سهام که داوطلبان عضویت به هنگام خرید سهام آن را تکمیل و امضا خواهند کرد.
ی)تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و انجام امور مقدماتی و فراهم آوردن وسایل،امکانات و مکان مناسب برای برگزاری جلسات آن
یادآوری:لازم است هیات موسس به داوطلبان واجد شرایط عضویت توصیه کند که اساسنامه تدوین شده آماده تسلیم به اولین مجمع عمومی عادی را مطالعه و بررسی کنند و جلساتی را با حضور داوطلبان برای بحث و تبادل نظر درباره اساسنامه برگزار کند.
پس از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و پس از آنکه مجمع مذکور اساسنامه شرکت تعاونی را تصویب کرد و اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان برگزیده شدند و در مورد سایر امور مندرج در دستور جلسه تصمیم مقتضی اتخاذ گردید،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.
اولین هیات مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با تشکیل جلسه نسبت به تعیین رئیس و نایب رئیس و  منشی و مدیر عامل اقدام و همچنین اعضایی که حق امضای اسناد رسمی و تعهد آور بانکی را دارند انتخاب و به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل،وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.
اولین هیات مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.
ثبت تعاونی:
۱-اقدام به ثبت
لازمه وجود قانونی تعاونی،ثبت آن است.هیات مدیره مکلف است پس از اعلام قبولی،ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی،به ثبت تعاونی مبادرت کند.
۲-مجوز ثبت
برای ثبت هر تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن،از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید اداره کل تعاون یا اداره تعاون برسد و برای آن”مجوز ثبت” صادر شود.مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
۳-مرجع ثبت
مرجع ثبت تعاونی ها در تهران”اداره کل ثبت شرکت ها” و در شهرستان ها”اداره ثبت”واقع در مرکز اصلی تعاونی است.
یادآوری:هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیات مدیره،بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد،باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.
۴-مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت
مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:
الف)اساسنامه مصوب شرکت
ب)دعوتنامه تشکیل اولین نمجمع عمومی عادی
ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل
۵-اقدامات اداره تعاون
اداره تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدیدالتشکیل از مرجع ثبت،به همراه مدارک و اوراق مذکور را به “اداره کل ثبت شرکت ها” در تهران  و”اداره ثبت” در شهرستان ها ارسال می کند تا به ثبت تعاونی اقدام کند.
۶-اقدامات قرارداد ثبت شرکت ها
اداره ثبت بعد از ثبت تعاونی،موضوع را به وسیله درج آگهی در “روزنامه رسمی” به اطلاع عموم می رساند و رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور به مهر خود را به اداره کل یا اداره تعاون ارسال می دارد.
یادآوری:شرکت ها و اتحادیه های تعاونی،از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معافند.
۷-پروانه تاسیس
هیات مدیره تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس:
الف)فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
ب)نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
ج)تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.
خدمات ما در کارا ثبت:
ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،رتبه بندی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و…
لطفاَ جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت تعاونی

قبل از اقدام برای ثبت شرکت تعاونی با شرایط عضویت در این شرکتها آشنا میشویم.

شرایط عضویت در شركتهای تعاونی :

۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر

۳ ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه

۴ ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی

۵ ـ دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند

۶ ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد

 

خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع كرد ولی در صورتی كه خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.

 

در صورت فوت عضو، ورثه او با وجود شرایط لازم عضو شرکت تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را بپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود كه پس از كسر دیون وی به شرکت تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

 

مراحل تاسیس شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.

 

موسسین شرکت تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.

 

هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت ثبت شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تاسیس شرکت تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

 

ثبت شرکت,مراحل ثبت شرکت,چگونگی ثبت شرکت

 

مدارکی که هیات موسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید:

الف- تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی

ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج-  برگ عدم سوء پیشینه

کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند

 

اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت ۵ روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

 

هیات موسس پس از اخذ موافقتنامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس

 

ب- تدوین اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی

 

ج- افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد.

 

د- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

 

هـ- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

 

و- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم

 

ز- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز  از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.

 

ح- ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی

 

ط- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از  اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی

 

ی- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ برگه  ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از ۷ نفر (رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.

 

داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.

 

کارکنان دولت نمیتوانند تصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.

 

هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، برگه  ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را  با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

 

در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو ( در تعاونیهای بزرگ دو عضو ) را عهده دار باشد.

 

هئیت مدیره شرکت تعاونی در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

 

اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت شرکت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.

 

هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء تنظیم کند و به اداره تعاون تحویل دهد.

 

مدارک لازم ظرف مدت ۵ روز از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس شرکت تعاونی اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تشکیل شرکت تعاونی بعهده اداره تعاون خواهد بود.

 

در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است.

 

هیئت مدیره باید از هر كدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه كند :

– دعوتنامه تشكیل اولین مجمع عمومی عادی .

ـ صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی .

ـ صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای كه این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را انتخاب كرده است ) .

ـ نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت تعاونی دارای امضای مجاز هستند .

ـ اساسنامه شرکت تعاونی كه بوسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است .

ـ فهرست اسامی و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند .

ـ فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی .

ـ برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای ثبت شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است .

ـ موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده است .

ـ وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک بالا اجازه ثبت شركت تعاونی را صادر می كند .

 

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شركتهای تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رای می باشد.

 

الف – مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یك بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشكیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:

 

    • انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال
    • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان
    • سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره
    • تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و …. .

 

ب – مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می شود. در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت .

 

در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی (درحدود قانون)، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و ادغام یا انحلال شرکت تعاونی خواهد بود.

 

 

ادغام و انحلال شرکت تعاونی

الف – ادغام تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد .

 

ب – تصفیه و انحلال شرکت تعاونی

شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:

در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط. در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد.

توقف بیش از یك سال بدون عذر موجه

عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوط.

 

نکاتی که برای ثبت شرکت تعاونی باید در نظر گرفت:

در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود.

 

برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.

 

شرکتهای تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.

 

در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت شرکت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت موارد زیر الزامی است.

 

حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت شرکت تعاونی و دوران فعالیت آن نباید از ۷ نفر عضو کمتر باشد.

 

در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند . تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

 

حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.

 

تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

 

در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

 

اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه شرکت تعاونی که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.

 

سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است. مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.

 

هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.

 

اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه ‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.

 

حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت شرکت تعاونی و دوران فعالیت ۱۵ عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.

 

در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداد اعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.

 

مطالب پیشنهادی:

🔵 روش ثبت شرکت مسئولیت محدود

🔵 روش ثبت شرکت سهامی خاص

🔵 روش ثبت شرکت سهامی عام

🔵 روش ثبت شرکت تعاونی

🔵 روش ثبت شرکت تضامنی