چگونه یک نام برای شرکت یا موسسه خود انتخاب کنیم ؟

چگونه یک نام برای شرکت یا موسسه خود انتخاب کنیم ؟ | آتی ثبت

انتخاب نام مناسب برای شرکت یکی از مراحل اولیه ثبت شرکت می باشد. تمامی شرکت ها باید تحت نامی خاص شکل بگیرند. اداره ثبت شرکت ها برای انتخاب نام شرکت محدودیت ها و مقرراتی را در نظر گرفته است که ادامه بیان خواهد شد.

 

در صورتی که جهت تعیین نام برای شرکت خود نیاز به مشاوره دارید، می توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی آتی ثبت بهره مند شوید.

 

دستورالعمل اجرايي تعيين نام اشخاص حقوقي

در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)، مفاد “دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی” به شرح  زیر تعیین می گردد:
ماده ۱) متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی، با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم، نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت) مورد نظر اقدام نمایند.
ماده ۲) نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.
ماده ۳) اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
ماده ۴) مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است. در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، ۶ ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
ماده ۵) نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه، منتفی می شود. (مثال شماره ۱ را ببینید)
ماده ۶) نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد: (مثال شماره ۲ را ببینید)
🔴 نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
🔴 نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
🔴 نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
🔴 نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
🔴 هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
تبصره: واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی (نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
ماده ۷) در تعیین نام اشخاص حقوقی (نام شرکت)، معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
🔴 چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد. (مثال شماره ۳ را ببینید)
🔴 چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد. (مثال شماره ۴ را ببینید)
🔴 واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند. (مثال شماره ۵ را ببینید)
🔴 اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود. (مثال شماره ۶ را ببینید)
🔴 اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد. (مثال شماره ۷ را ببینید)
تبصره: چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره، قابل ثبت است.
ماده ۸) چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
تبصره ۱: در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
تبصره ۲: در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد، متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوطه، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید. نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
ماده ۹) نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.
ماده ۱۰) نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین، مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۱۱) در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی (تغییر نام شرکت) رعایت مواد ۹۵ و ۱۱۷ و ۱۴۱ و ۱۶۳ و ۱۸۴ و ۲۰۰ قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده ۱ آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.

چگونه یک نام برای شرکت یا موسسه خود انتخاب کنیم ؟ | آتی ثبت

تفاوت تعیین نام شرکت های شخصی و سرمایه ای

از نظر قانونی شخصیت حقیقی شرکا از شخصیت تجاری و حقوقی آن ها متمایز است و به صورت معمول انتخاب اسم شرکت باید بدون وابستگی به نام اشخاص حقیقی انجام پذیرد. نام شرکت های تجاری شامل دو بخش است. بخش اول نشان دهنده نام شرکت و بخش دوم نشان دهنده نوع شرکت است. نوع شرکت ها می تواند یکی از ۸ نوع شرکت تجاری مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، شرکت تعاونی، شرکت سهامی عام، شرکت تضامنی و … باشد. انتخاب اسم شرکت با توجه به اینکه شرکت شخصی و یا سرمایه ای است دارای قوانین متفاوتی است.  در شرکت های شخصی (مانند شرکت تضامنی) بایستی حداقل نام یکی از شرکا به عنوان شریک ضامن در اسم شرکت وجود داشته باشد. زیرا در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکا نامحدود است و به تمامی یا بخشی از تعهدات شرکت تسری دارد. در صورتی که در شرکت های سرمایه ای وجود نام شرکا (که شرکای عادی نامیده می شوند) در نام شرکت ممنوع است، زیرا مسئولیت هریک از شرکا محدود به میزان سرمایه (میزان آورده برای ثبت شرکت) آن ها است و شرکا هیچ مسئولیتی بابت تعهدات مازاد بر سرمایه خود ندارند.

 

مطلب پیشنهادی: روش استعلام نام شرکت

 

قوانین تعیین نام شرکت های تضامنی

به موجب ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت”شرکت تضامنی” و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل”و شرکا” یا “و برادران” قید شود.

قوانین تعیین نام شرکت های سهامی خاص و سهامی عام

در شرکت های سهامی عام،عبارت”شرکت سهامی عام” و در شرکت های سهامی خاص، عبارت”شرکت سهامی خاص” باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قید شود.می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات عمل نشود و اسم شرکت بدون قید”سهامی عام” یا “سهامی خاص” باشد،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.

قوانین تعیین نام شرکت های با مسئولیت محدود

در نام شرکت مسئولیت محدود،حتما مسئولیت محدود باید ذکر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده ۹۵ ق.ت)

نکات کلیدی در انتخاب نام شرکت

🔴 اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
🔴 به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد. لذا، مرجع ثبت شرکت ها از پذیرفتن نام های خارجی (مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.
🔴 جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها ۳ سیلاب است.
🔴 اسم شرکت قبلا نباید به ثبت رسیده باشد.
🔴 در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود. (اسم خاص،اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی شود)
اسم خاص به چهار دسته تقسیم می شود:
۱) اسم مخصوص انسان ها (مانند کیانوش)
۲) اسم مخصوص حیوان ها (مانند رخش)
۳) اسم مخصوص مکان های مختلف جغرافیایی (مانند شیراز)
۴) اسم مخصوص اشیایی که بیشتر از یکی نیستند (مانند کوه نور)
🔴 اسم شرکت نباید محدود کننده حوزه فعالیت شرکت باشد.
🔴 اسم شرکت نباید لاتین باشد.
🔴 برای انتخاب نام شرکت نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.

 

در صورتی که جهت تعیین نام برای شرکت خود نیاز به مشاوره دارید، می توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی آتی ثبت بهره مند شوید.

 

مثال ۱)

🔵 مثال برای عین: اگر شخص حقوقی تحت نام “امیر” ثبت شده باشد، تقاضای نام “امیر” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 مثال برای جناس تام: اگر شخص حقوقی تحت نام “شیرآوران” ثبت شده باشد، تقاضای نام “شیرآوران” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود. حتی اگر فرض شود شیر اول به معنای شیر نوشیدنی است و شیر دوم به معنای شیر آب. همینطور است “شانه ریز” و “شانه ریز” که اولی به معنای کتف و دومی به معنای شانه سر است.

🔵 مثال برای جناس لفظی: اگر شخص حقوقی تحت نام “فطرت دام” ثبت شده باشد، تقاضای نام “فترت دام” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود. همینطور است “خواسته پردازان” و “خاسته پردازان” و “تهران صنعت” و “طهران صنعت” و “صبا پی” و “سبا پی”.

🔵 مثال برای جناس ناقص حرکتی: اگر شخص حقوقی تحت نام “ملک آریا” ثبت شده باشد، تقاضای نام “مَلِک آریا” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود. مثال های مشابه “تَن آرا” و “تُن آرا” و “حُسن تجارت پویا” و “حَسَن تجارت پویا” هستند.

مثال ۲)

🔵 واژه ای همچون “تک نو” به عنوان نام شخص حقوقی پذیرفته نمی شود. زیرا ترکیب “تک” و “نو” کلمه انگلیسی “techno” را تداعی می کند.

مثال ۳)

🔵 جمع “ان”: اگر شخص حقوقی تحت نام “امید گستر روز” ثبت شده باشد، تقاضای نام “امید گستران روز” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود. اگر شخص حقوقی تحت نام “اندیشه پارسی” ثبت شده باشد، تقاضای نام “اندیشه پارسیان” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 جمع “ون”: اگر شخص حقوقی تحت نام “فرهیخته علوی” ثبت شده باشد، تقاضای نام “فرهیخته علویون” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود. اگر شخص حقوقی تحت نام “تجارت مهدوی” ثبت شده باشد، تقاضای نام “تجارت مهدویون” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 جمع “ین”: اگر شخص حقوقی تحت نام “توسعه ساختمانی سید” ثبت شده باشد، تقاضای نام “توسعه ساختمانی سیدین” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود. اگر شخص حقوقی تحت نام “خیریه پیروان صدیق” ثبت شده باشد، تقاضای نام “خیریه پیروان صدیقین” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 جمع “ها”: اگر شخص حقوقی تحت نام “برق صنعت آذربایجان” ثبت شده باشد، تقاضای نام “برق صنعت آذربایجانی ها” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 جمع مکسر: اگر شخص حقوقی تحت نام “موج سازه ایرانیان” ثبت شده باشد، تقاضای نام “امواج سازه ایرانیان” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

مثال ۴)

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “اندیشه گستر نوید آریا” ثبت شده باشد، تقاضای نام “اندیشه گستر آریا” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “پارس گستر سپاهان” ثبت شده باشد، تقاضای نام “پارس گستر” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

مثال ۵)

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “فنی مهندسی پارس” ثبت شده باشد، تقاضای نام “فنی و ساختمانی پارس” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “پارس گستر شایان” ثبت شده باشد، تقاضای نام “دامداری پارس گستر شایان” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “بانک ملت” ثبت شده باشد، تقاضای نام “فنی و مهندسی ملت” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “لوله کشی گاز نیک کالا آریا” ثبت شده باشد، تقاضای نام “گروه صنعتی نیک کالا” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “هتل و رستوران اکبر جوجه” ثبت شده باشد، تقاضای نام “تهیه غذای اکبر جوجه” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “آریا پاد” ثبت شده باشد، تقاضای نام “توسعه ساختمانی آریا پاد” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “ریسندگی گلبافت” ثبت شده باشد، تقاضای نام “گروه ریسندگی گلبافت کاشان” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

مثال ۶)

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “اندیشه گستر” ثبت شده باشد، تقاضای نام “اندیشه گستر اصل” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “امید ترابر” ثبت شده باشد، تقاضای نام “امید ترابر نوین” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “افق تجارت” ثبت شده باشد، تقاضای نام “افق تجارت نو” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

مثال ۷)

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “لاستیک سازی کرمان” ثبت شده باشد، تقاضای نام “لاستیک سازی کرمان یکم” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 اگر شخص حقوقی تحت نام “ایساتیس سازه” ثبت شده باشد، تقاضای نام “ایساتیس سازه نود” از شخص حقوقی دیگر پذیرفته نمی شود.

🔵 نام “شایان گستر ۲۰” بدون سابقه ثبت نیز به علت نگاری رقومی پذیرفته نمی شود.

 

مطلب پیشنهادی: ۷ دلیل برای ثبت شرکت حقوقی

مطلب پیشنهادی: معرفی ۸ نوع شرکت تجاری و تفاوت بین آن ها

مطلب پیشنهادی: صفر تا ۱۰۰ آموزش ثبت شرکت با مسئولیت محدود


Rate this post