همه چیز درباره ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (ماده ۴۹ قانون تجارت). در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (ماده ۴۹ قانون تجارت).

 

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از تکمیل اطلاعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه و تأیید پیش نویس آگهی توسط کارشناس، ۲ نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامه و شرکتنامه تهیه نموده و پس از امضاء کلیه اوراق توسط شرکا و اعضاء هیئت مدیره نسبت به ارسال اوراق امضاء شده و مدارک الزم توسط پست به اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایید.

 

در صورتی که قصد ثبت شرکت یا برند را دارید، می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان حقوقی آتی ثبت بهره مند شوید.

 

توجه: قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود، موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

۱) حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود (ماده ۴۹ قانون تجارت).

۲) حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

۳) سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود (ماده ۴۹ قانون تجارت).

۴) شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده ۴۹ قانون تجارت).

۵) در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده ۴۹ قانون تجارت).

۶) کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (ماده ۴۹ قانون تجارت).

۷) سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (ماده ۱۰۲ قانون تجارت).

۸) انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۹) شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد (ماده ۱۰۹ قانون تجارت).

۱۰) مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (ماده ۱۰۹ قانون تجارت).

۱۱) تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد (ماده ۱۰۹ قانون تجارت).

۱۲) هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید (ماده ۱۰۹ قانون تجارت).

۱۳) روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد (ماده ۱۰۹ قانون تجارت).

۱۴) در هر شرکت بامسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد (ماده ۱۰۴ قانون تجارت).

۱۵) هیئت نظار مرکب از ۳ نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.

وظایف هیئت نظار

🔴 تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقدیل و تسلیم شده باشد.

🔴 در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.

🔴 دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده.

🔴 اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانینی معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند (ماده ۱۹۹ قانون تجارت).

🔴 اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبط هایی مشاهده نمایند موضوع را درگزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشد دالیل خود را بیان می کنند (ماده ۱۹۹ قانون تجارت).

🔴 تا ۱۹ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یانماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند (ماده ۱۹۰ قانون تجارت).

۱۶) شرکاء شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء (ماده ۱۱۰ قانون تجارت).

۱۷) اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع  (۳/۹) سرمایه را دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر نماید (ماده ۱۱۱ قانون تجارت).

۱۸) در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود رادر شرکت نماید (ماده ۱۱۲ قانون تجارت).

۱۹) سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره) احتیاطی منظور گردد.

۲۰) شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل شود :

🔴 وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

🔴 وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

🔴 در صورتی که شرکت ورشکست شود.

🔴 در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

🔴 درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

🔴 در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد (ماده ۴۳ و ۱۱۹ قانون تجارت).

 

مطلب پیشنهادی: معرفی ۸ نوع شرکت تجاری و تفاوت بین آن ها

 

شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود چه تفاوت ها و اشتراک هایی دارند؟

۱) در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند.

۲) حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.

۳) درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

۴) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۵) مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

۶) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۷) شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

۸) مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظار در صورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از ۱۲ نفر بیشتر باشد.

۹) در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

۱۰) سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

۱۱) مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

۱۲) تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

۱۳) حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

۱۴) تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

در صورتی که قصد ثبت شرکت یا برند را دارید، می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان حقوقی آتی ثبت بهره مند شوید.

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :

🔴 دو برگ تقاضانامه

🔴 دو برگ شرکت نامه

🔴 دو جلد اساسنامه

🔴 فتوکپی شناسنامه برابر اصل شرکاء

🔴 کارت ملی برابر اصل شرکاء

🔴 صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره

🔴 گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره و مدیرعامل

تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد:

۱- نام کامل شرکت و نوع آن: ……………………………………………………………………… (با مسئولیت محدود)

۲- موضوع شرکت:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳- نشانی کامل مرکز اصلی شرکت:

……………………………………………………………………………………………………………… کدپستی: ……………………… تلفن ثابت: …………………………

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه):

……………………………………………………………………………………………………………… کدپستی: ……………………… تلفن ثابت: …………………………

۴- اسامی شرکاء یا موسسین:

الف ) اشخاص حقیقی:

نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل تولد …………………   تاریخ تولد…../…../………

شماره ملی ……………………………. نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………..

تلفن ثابت :…………………….. تلفن همراه : …………………………….. آدرس اینترنتی : …………………………………………………

نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل تولد …………………   تاریخ تولد…../…../………

شماره ملی ……………………………. نشانی و کدپستی : ……………………………………………………………………………………………………..

تلفن ثابت :…………………….. تلفن همراه : …………………………….. آدرس اینترنتی : …………………………………………………

ب ) اشخاص حقوقی:

نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده …………………………….. نام پدر………………………. شماره شناسنامه……………………. شماره ملی ………………………………………تاریخ تولد ………/……./……….. محل تولد  ……………………………

نشانی و کدپستی: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن ثابت:………………………………………….. تلفن همراه: ……………………………………………. آدرس اینترنتی: ………………………………………..

نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده …………………………….. نام پدر………………………. شماره شناسنامه……………………. شماره ملی ………………………………………تاریخ تولد ………/……./……….. محل تولد  ……………………………

نشانی و کدپستی: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن ثابت:………………………………………….. تلفن همراه: ……………………………………………. آدرس اینترنتی: ………………………………………..

 

۵- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن : ………………………………………………………

۶- سرمایه شرکت : عبارت است از مبلغ …………………………ریال نقدی / و مبلغ  …………………….. ريال غیرنقدی ……………………

۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ريال)

آقای / خانم ……………………….دارای ——– ريال سهم الشرکه

آقای / خانم ……………………….دارای ——– ريال سهم الشرکه

آقای / خانم ……………………….دارای ——– ريال سهم الشرکه

آقای / خانم ……………………….دارای ——– ريال سهم الشرکه

آقای / خانم ……………………….دارای ——– ريال سهم الشرکه

۸- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء :

آقای / خانم  ………………………. به سمت رئیس هیئت مدیره

آقای /خانم ………………………. به سمت عضو هیئت مدیره

آقای / خانم ……………………. به سمت مدیر عامل

تعیین دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ،بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای …………………………………………. همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای …………………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۹- ترتیب تقسیم سود شرکت : ……………………………

۱۰- موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت : …………………………

۱۱- انحلال شرکت مطابق ماده ………… قانون تجارت

نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء :

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

 شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

۱- نام کامل شرکت ونوع آن

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲- موضوع شرکت

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳- نشانی کامل مرکز اصلی :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کدپستی :………………………………………………تلفن ثابت………………………………………………

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کدپستی :………………………………………………تلفن ثابت………………………………………………

۴- اسامی شرکاء یا موسسین :

نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور…………………. تاریخ تولد…../…../………

شماره ملی ……………………………. نشانی و کدپستی : …………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن ثابت :…………………….. تلفن همراه : …………………………….. آدرس اینترنتی : …………………………………………………

 نام شخصیت حقوقی …………………………………………… شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی………………………………   نام ونام خانوادگی نماینده ……………………………..  نام پدر………………………. شماره شناسنامه…………………….  .شماره ملی ………………………………………….

تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور …………………………… نشانی و کدپستی:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تلفن ثابت :………………………………………….. تلفن همراه : ……………………………………………. آدرس اینترنتی : ……………………………………….

۵- مبدا تشکیل شرکت ومدت آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ …………………………ریال نقدی / و مبلغ  ……………………..ريال غیرنقدی ……………………

۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :  ………………………………………………………………………………………….

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ريال)

۱-   ……………………………………………./ ……………………ريال

۲- ………………………………………………/ ……………………ريال

۳- ………………………………………………/ ……………………ريال

۴- ………………………………………………/ ……………………ريال

۵- ………………………………………………/ ……………………ريال

۸- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره باذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای …………………………………………. همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای …………………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۹- ترتیب تقسیم سود شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰- موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………

۱۱- انحلال شرکت مطابق ماده…………قانون تجارت ………………………………………………………………………………………..

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت ……………………………… با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسان شرکت با مسئولیت محدود……………………………… با حضور کلیه اعضاء و شرکاء در محل شرکت به نشانی:………………………………………………………………………………………… تشکیل گردیده است و به این شرح تصمیمات ذیل الذکر را باتفاق آراء و نظرات مورد تصویب قراردادند :

۱) تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی تنظیم گردیده و به امضاء کلیه شرکاء رسید.

۲) اساسنامه شرکت مورد مطالعه کلیه شرکاء واقع ومشتمل بر ………………….. ماده و ………………….. تبصره تنظیم گردید و بعد از تصویب و اعلام موافقت شرکاء کلیه صفحات آن توسط تمامی شرکاء امضاء می گردد.

۳) اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای شد و به این شرح انتخاب گردید:

الف) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….

ب) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….

ج) آقای / خانم …………………. به سمت ………………….

اعضای هیئت مدیره مذکور برای مدت …………………. (سال . ماه ) انتخاب شدند.

۴) کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته ، برات ، چک . قراردادها با امضاء آقای / خانم …………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

۵) مبلغ …………………. ریال سرمایه شرکت توسط کلیه شرکاء پرداخت گردید که در اختیار مدیرعامل قرار داده شد و مدیرعامل با امضای این صورتجلسه اقرار به وصول آن نمود.

کلیه اعضای هیئت مدیره   و مدیر عامل  اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

۶) به آقای / خانم …………………. (احد از شرکا یا شخص خارج از شرکت یا وکیل شرکت) با حق توکیل غیر وکالت داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی اقدام به ثبت و امضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

۷) اعضای هیئت مدیره با امضای این صورت جلسه قبول سمت می نمایند.

        نام و نام خانوادگی                                سمت                       امضاء

۱) …………………. ………………….                     ………………….              ………………….

۲) …………………. ………………….                     ………………….             ………………….

۳) …………………. ………………….                    ………………….             ………………….

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت …………………………………………………………  با مسؤلیت  محدود

شماره ثبت …………………………………        تاریخ ثبت …………………………………

 

ماده ۱ :  نام و نوع  شرکت:  شرکت …………………………………………… با مسؤلیت  محدود

ماده۲ : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۳ـ مرکز اصلی شرکت:  

مرکز اصلی شرکت …………………………… خیابان………………………………………کوچه……………………………………پلاک ………………  کدپستی………………………………

تبصره: هیأت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورت جلسه  را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.

 

ماده ۴ـ سرمایه شرکت :  سرمایه شرکت …………………………………… ریال

 

ماده ۵ ـ مدت شرکت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۶ـ تابعیت شرکت:  تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده ۷ـ

هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

 

ماده ۸ـ

مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

 

ماده ۹ ـ

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد،  فاصله  بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

 

ماده ۱۰ـ

در صورتی که کلیه  شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

 

ماده ۱۱ـ وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده

الف- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیأت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس

 

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د-تصویب ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت

ماده ۱۳ـ

تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده ۱۴ـ

هیأت مدیره شرکت مرکب از ………………… نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۵ـ

هیأت مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یکنفر را به سمت مدیر عامل انتخاب کرده و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز انتخاب شود.

ماده ۱۶ـ

……………………………… نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید. مخصوصاً درموارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانک ها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت ها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاد نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۷ـ

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

 

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در شرکت:

دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات- اسناد تعهدآور و قراردادها را هیأت مدیره تعیین می کند.

ماده ۱۹ـ

هر یک از اعضای هیأت مدیره  می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ـ سال مالی شرکت:

از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

 

ماده ۲۱ـ تقسیم سود:

از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری _ حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

 

ماده ۲۲ـ

فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال  شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳ـ انحلال شرکت:

شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

 

ماده ۲۴ـ

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد، وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۵ـ

اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

 

ماده ۲۶ـ

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق  مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷ـ

این اساسنامه در ۲۷ ماده یک تبصره تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

مطالب پیشنهادی:

🔵 روش ثبت شرکت مسئولیت محدود

🔵 روش ثبت شرکت سهامی خاص

🔵 روش ثبت شرکت سهامی عام

🔵 روش ثبت شرکت تعاونی

🔵 روش ثبت شرکت تضامنی