آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی | آتی ثبت

کليات:

ماده ۱) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است که در موعد مقرر در قانون ماليات­ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی، ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند.

تبصره ۱ – درصورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ۲ – مودیان در انتخاب یکی از روش­ های متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سال­ های بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سود و زیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورت­ های مالی تسلیمی به حوزه­ ی مالیاتی ذیربط مشخص نمایند.

 

مطلب پیشنهادی: چه کسانی به اطلاعات حسابداری نیاز دارند؟

 

مشخصات دفاتر قانوني

ماده ۲) دفاتر قانونی مشمول اين آئين نامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمپ و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودکار تحرير شده باشد.

تبصره ۱- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود.

تبصره ۲- از پلمب خارج شدن يکي از دفاتر روزنامه يا کل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد.

تبصره ۳- ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت، پلمپ و امضاء شده از ناحيه خود را به حوزه­ های مالیاتی مربوط ارسال نمايند.

ماده ۳) مؤديان مشمول اين آئين نامه مکلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند، مگر اينکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد را امضا، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده ۱۶ اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.

ماده ۴) دفتر روزنامه دفتري است که اشخاص حقوقي يا حقيقي کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر طبقه یا طبقاتی از آن ها امکان­پذیر است. از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش، نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه دو یا چند مورد از حساب ها.

ماده ۵) دفتر کل دفتري است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا کدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي که تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امکان پذير باشد.

ماده ۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حساب­ های متفاوت مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری دارای ستون­ های سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه کرد.

ماده ۷) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است که لااقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح موضوع، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به گونه ای که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و در نتیجه تنظيم حساب سود زيان از آن امکان پذير باشد.

 

مطلب پیشنهادی: ۷ دلیل برای ثبت شرکت حقوقی

 

سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب

ماده ۸) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.

ماده ۹) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

ماده ۱۰) برگه یا مدارک حساب یا سند حسابداری عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی، پولی و یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

 

مطلب پیشنهادی: همه چیز درباره ثبت شرکت سهامی خاص

 

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده ۱۱) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها  از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده ۱۲) مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارائی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده ۱۳) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزینه های و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره ۲- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره ۳- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره ۴- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده ۱۴) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده ۱۵) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاشه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده ۱۶) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر در امضاء پلمب مجاز مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آئین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

ماده ۱۷) مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

 

مطلب پیشنهادی: چگونه یک نام برای شرکت یا موسسه خود انتخاب کنیم؟

 

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده ۱۸) اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ ۱۳۸۰/۱/۱ لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورت های مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده ۱۹) مشمولین بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائی ها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مودیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

 

مطلب پیشنهادی: چه موضوعاتی برای فعالیت شرکت قابل ثبت نمی باشند؟

 

اعمال ممنوعه در دفتر نویسی

🔴 قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آن ها

🔴 تراشیدن و پاک کردن مندرجات قانونی

🔴 محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر یا رنگ یا جوهر و یا هر گونه وسائل شیمیائی و نظایر آن ها

🔴 جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی همچنین سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثنای عملیات

🔴 بستانکاران شدن حساب های نقدی و بانکی

تبصره- حکم بند «۴» این ماده شامل مواردی که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد.

 

مطلب پیشنهادی: چه موضوعاتی برای فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند؟

 

موارد رد دفاتر و تعلق جرائم

ماده ۲۰) تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

۱) در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲) عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

۳) ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده، اما به دلایل خاص قانونی از حیث مالیاتـی قابل قبول نیست و برگشت داده می شود به منزلـه ثبت هزینـه های غیر واقع تلقی نمی شود).

۴) ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.

۵) نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.

۶) تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. (اگر در نوشتن مطالب دچار اشکال شدیم، با توجه به این که استفاده از لاک غلط گیر و هر گونه وسیله از این قبیل ممنوع است، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روی کلمه یا عدد اشتباه با خودکار قرمز یک خط بکشیم و با همان خودکار یا خودنویس اصلی درست آن را بنویسیم.)

۷) تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های ۲  الی ۴ ماده ۱۳ و ماده ۱۷ (یعنی بدون منظور سوء استفاده تا ۱۵ روز  و از تاریخ شروع فعالیت شرکت تازه تأسیس تا  ۳۰ روز) و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده ۱۴ این آئین نامه. (یعنی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد)

۸) عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه.

۹) در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. (مثلاً مؤدی ادعا کند دفاتر به سرقت رفته، اما دادگاه رای خلاف آن را بدهد.)

۱۰) عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عـدم تسلیم خـلاصه عملیـات موضوع ماده ۱۷ این آئین نـامـه در مهلت مقـرر، در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

۱۱) عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده ۱۷ این آئین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۲) جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده. (چه دو خط و چه یک صفحه – دوستان توجه داشته باشند که در این میان باید در مورد صفحاتی که به هم چسبیده اند خیلی دقت کرد. از طرف دیگر هر بار که هنگام نوشتن دفاتر به منظور انجام کاری فرآیند نوشتن قطع می شود، قبل از نوشتن مجدد بهتر است ابتدا صفحه قبل را مشاهده کنیم تا از صحت پر و خالی بودن آن مطمئن شویم. به طوری که منجر به ایجاد اشتباهات جبران ناپذیر نگردد. سفید ماندن پائین حساب های کل و پایان دفتر روزنامه یا پایان اسناد در صورتی که بخش سفید مانده با یک خط بسته شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند.)

۱۳) عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده نانویس. (یعنی دفاتر سفید پلمپ شده توجه کنید که این دفاتر نمی توانند در سال های آتی استفاده شوند و تا ۱۰ سال بایستی آن ها را به همان صورت نگهداری کرد.)

۱۴) استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل بر خلاف ماده ۳ این آئین نامه.

۱۵) بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر این که حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نمـایند و یا بستانکـار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

۱۶) در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در  ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقر ر در مواد ۱۴، ۱۳ و ۱۷ آئین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده ۱۳) قطعی نشده باشد. (یعنی بایستی در خصوص صدور ثبت با استفاده از ماشین های الکترونیکی مهلت مقرر برای صدور سند قطعی غیر قابل تغییر رعایت شود. به عبارت دیگر اسناد موقت مربوطه باید به اسناد دائم تبدیل شوند.)
هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد.

۱۷) تهیه و تنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده ۱۸ این آئین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

۱۸) اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام نشده باشد. (یعنی اصلاح حساب در همان سال با استفاده از استانداردهای حسابداری و متکی بر ارائه مستندات کافی)

۱۹) در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده  ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
(طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسائل، روش ها، صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد، مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات منبع می باشد.
تبصره – در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد، مشمول بی اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود.)

ماده۲۱) موارد مذکور در زیر در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی مورد قبول مأموران تشخیص یا حسب مورد هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، موجب تعلق جریمه می باشد.

الف- قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی در هر مورد دویست ریال و حداکثر ده هزارریال.

ب- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال.

ج- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ریال.

د- محو کردن مندرجات دفاتر یا وسائل شیمیایی در هر مورد پنجاه هزار ریال

هـ- ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آن ها در هر مورد بیست هزار ریال.

و- جای سفید گذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آئین نامه در هر مورد پنج هزار ریال.

ز- سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل، غیر از موارد مجاز مقرر در این آئین نامه به ازاء هر صفحه هزار ریال.

ح- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، غیر از موارد مجاز مقرر در این آئین نامه پنج هزار ریال.

ط- تأخیر تحریر دفاتر قانونی بیش از حد مجاز مقرر در این آئین نامه برای هر مورد پنج هزار ریال.

ی- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداکثر بیست هزار ریال.

ک- عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی به ازاء هر جلد دفتر یکصد هزار ریال.

ل- عدم رعایت مقررات موضوع تبصره (۲) مادۀ ( ۱) این آئین نامه یکصد هزار ریال.

تبصره۱- حداکثر جریمه مقرر در این آئین نامه برای یک یا چند مورد حسب مقررات تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر خواهد بود.

۱) تا ده درصد مالیات متعلق، در صورتی که ده درصد مذکور از یکصد هزار بیشتر باشد.

۲) تا یکصد هزار ریال، در صورتی که ده درصد مالیات معادل و یا کمتر از یکصد هزار ریال باشد.

۳) تا یکصد هزار ریال، در صورت عدم شمول مالیات.

تبصره ۲- تعلق جرائم مذکور در این آئین نامه که در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در سایر مواد قانون مزبور نخواهد بود.

تبصره ۳- جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و در صورت عام شمول مالیات بطور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط مأموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرا گیرد و چنانچه دفاتر بعداً مورد قبول هیئت حل اختلاف مالیاتی واقع شود، هیئت مزبور مکلف است موارد تعلق جریمه و میزان آنرا در رای صادره مشخص نماید.

 

در صورتی که قصد ثبت شرکت یا برند را دارید، می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان حقوقی آتی ثبت بهره مند شوید.

 

مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

🔵 مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری)

🔵 چنانچه متقاضی پلمب دفاتر شخص حقوقی باشد و اطلاعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت ها  ثبت شده باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمب  بخش نوع شخص متقاضی، شخص حقوقی را  انتخاب کرد.

🔵 تابعیت و سپس شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی دقیقاً مطابق اطلاعات شناسه ملی را در سامانه وارد نمایید. (نکته قابل توجه این است که تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه درج شده ارسال خواهد شد پس در ثبت شماره همراه دقت فرمائید. همچنین باید توجه داشت که اطلاعات باید مطابق شناسه ملی باشد در غیر اینصورت با خطا مواجه می­ شوید).

🔵 قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل کنید. منظور از شروع سال مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد. تاریخ پایان سال مالی نیز توسط سامانه محاسبه می گردد. بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.

🔵 به سراغ تکمیل ” اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده ” بروید.
متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که دفاتر پلمپ شده پس از پلمپ با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد. لذا لازم است در درج این اطلاعات توجه و دقت لازم به عمل آید. ( در حال حاضر این شیوه برای شهر ” تهران ” امکان پذیر است). چنانچه شهر مورد نظر کاربران در گزینه های ارائه شده وجود نداشت، آن شهر هنوز به سامانه ی پلمب دفاتر جاری ملحق نشده است. در این صورت کاربران می بایست به همان شیوه ی مرسوم عمل نمایند.

🔵 در صفحه ی بعدی می­بایست اطلاعات شخص حقوقی را به دقت مشاهده و بررسی نمایید و در صورت صحت اطلاعات، بر روی گزینه ی ” تایید  اطلاعات شخص حقوقی” کلیک نمایید و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت و یا عدم صحت اطلاعات به واحد ثبتی مربوطه مراجعه نمایند.

🔵 در گام بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.
در ابتدا سمت تکمیل کننده اظهارنامه از فهرست را انتخاب کنید و سپس  اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را در سامانه وارد کنید.

🔵 در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره را به همراه اطلاعات مربوط به آن ها همچون نام، نام خانوادگی، شماره همراه، کدپستی و غیره را وارد نمایید و پس از وارد کردن اطلاعات هرکدام از اشخاص می­بایست بر روی گزینه ی “ثبت اطلاعات شخص” کلیک کنید و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید. نکته قابل توجه این است که در این مرحله امکان مشاهده اطلاعات هر کدام از اشخاص و یا حذف اطلاعات یک شخص وجود دارد.

🔵 در این مرحله می­بایست سمت اشخاص هیات مدیره را مشخص نمود پس در ابتدا عضو هیات مدیره را مشخص کنید سپس سمت اشخاص هیات مدیره، مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد کنید.

🔵 سپس وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص نمایید. پس از وارد کردن کلیه اطلاعات ستاره دار مربوط به سمت هیات مدیره، با استفاده از کلید “ثبت سمت شخص”  سمت شخص ثبت می شود و می توان سمت شخص دیگر را مشخص نمود. نکته قابل توجه این است که در این مرحله امکان مشاهده، ویرایش و یا حذف اطلاعات یک شخص وجود دارد.

🔵 فرم دیگری وجود دارد با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص. در این صفحه، نوع دفتر مورد تقاضای شخص ابتدا دفتر روزنامه، تعداد صفحات و تعداد جلد و سپس دفتر کل تعداد صفحات و تعداد جلد را انتخاب و ذخیر کنید. پس از وارد کردن اطلاعات دفتر مورد تقاضا می­بایست بر روی گزینه ی “ذخیره دفتر مورد تقاضا” جهت ذخیره اطلاعات کلیک کنید. باید توجه داشت چنانچه اطلاعات نیاز به حذف داشته باشند می ­توان از گزینه ی “حذف دفتر مورد تقاضا” آن اطلاعات را حذف نمود.

نکته: چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص (دفاتری که با توجه به الزامات شرکت­ ها و موسسات، توسط شخص متقاضی تهیه و چاپ می­ گردد) داشته باشد، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.

در این مرحله می­ توانید در قسمت “دفاتر خاص” کلیک نمائید و پس از ثبت کلیه ­ی اطلاعات این صفحه با کلیک بر روی گزینه ­ی “گام بعدی” به صفحه­ ی بعد وارد شوید.

🔵 پس از طی مراحل ذکر شده، وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات خواهید شد. این صفحه دارای دو بخش “اظهارنامه پلمپ دفتر تجاری” و “مدارک مورد نیاز” می ­باشد که در این مرحله می بایست گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب کنید. در صفحه­ ی مدارک مورد نیاز، کلیه مدارک مورد نیازی که متقاضی می­بایست حاضر نماید عنوان می­ شود. چنانچه صحت تمامی اطلاعات از طرف متقاضی تایید شود با انتخاب گزینه “پذیرش نهایی” تمامی اطلاعات درخواست به سازمان ارسال خواهد شد

🔵 بعد از تکمیل اطلاعات در سامانه و انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست مدارکی که در ذیل ذکر خواهد شد، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.

 

مطلب پیشنهادی: روش استعلام نام شرکت

 

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر برای پست کردن به اداره ثبت شرکت ها (اشخاص حقوقی)

۱) اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

۲) تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی

۳) تصویر کارت ملی مدیر عامل

۴) اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

 

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر برای پست کردن به اداره ثبت شرکت ها (اشخاص حقیقی)

۱) اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

۲) تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر

۳) تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

🔵 پس از ارسال مدارک و اخذ کد پیگیری در قسمت پیگیری درخواست سایت اداره ثبت شرکت ها بر روی گزینه پلمپ دفاتر کلیک کنید.

🔵 سپس شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه وارد نمائید و در انتها بر روی گزینه ارسال اطلاعات پستی کلیک نمائید.

نکته قابل توجه این است که پس از پذیرش نهایی درخواست، چنانچه مدارک مورد نیاز در موعد مقرر به اداره ثبت شرکت ها نرسد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهد شد .

 

مطلب پیشنهادی: هزینه ثبت شرکت چقدر است؟

 

ارسال اطلاعات پستی

پس از کلیک بر روی کلیدپذیرش نهایی، صفحه اطلاعات درخواست مورد نظر متقاضی نمایش داده می ­شود.

🔵 در این صفحه “اطلاعات پستی” مربوط به مدارک ارسال شده نیز وجود دارد. می بایست پس از ارسال مدارک از طریق پست، شماره بارکد پستی، تاریخ تحویل مدارک به پست و نوع مدارک چاپی خود را در این قسمت مشخص نمایبد و با استفاده از کلید “ارسال اطلاعات پستی” اطلاعات مربوط به ارسال مدارک به پست را به سازمان ثبت اسناد ارسال نمایید.

🔵 باید توجه داشت که ورود و ارسال اطلاعات پستی الزامی است.

🔵 بعد از پذیرش نهایی امکان پرینت نسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر و نسخه رسید پذیرش درخواست پلمپ  وجود دارد می­بایست هر دو نسخه را بعد از اتمام کار پرینت بگیرید و نسخه اظهارنامه را همراه با مدارک به اداره پست مربوطه ببرید و به اداره ثبت پست نمایید.

🔵 با کلیک کردن بر روی گزینه “چاپ رسید پذیرش درخواست پلمپ” رسیدی از درخواست از طرف سیستم به کاربران ارائه می شود.

توجه داشته باشید پس از ثبت درخواست اینترتی پلمپ دفاتر، ارسال مدارک از طریق دفاتر پستی منتخب الزامی است.

🔵 بعد از ارسال مدارک، کارشناس حقوقی مدارک را بررسی می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.
در این صورت متقاضیان می بایست با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

 

در صورتی که قصد ثبت شرکت یا برند را دارید، می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان حقوقی آتی ثبت بهره مند شوید.


Rate this post